Frivilliga resursgruppen (FRG) har Göteborg Stads uppgift att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Exempelvis vid en större olycka eller extremt väder eller det som vi i vardagen kallar för kris. FRG kallas in på begäran av staden eller stadsdelsförvaltningen för att hjälpa till med värmestugor, evakueringar, informationspunkter, och andra praktiska uppgifter. FRG är en del av
Göteborgs Stads krisberedskap.

Information och medmänskligt stöd är en viktig uppgift för den som är aktiv i FRG. FRG består av människor som vill göra en insats och är medlemmar i någon av de olika frivilligorganisationerna såsom Civilförsvarsförbundet, Bilkåren, Lottakåren, Frivilliga Radioorganisationen med flera. Det är engagemangen som är drivkraften och viljan att hjälpa andra.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har Civilförsvarsförbundet gjort utbildningsplaner för Frivilliga resursgrupper. De samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma grundutbildningen. Ytterligare utbildning ges för ledare, gruppansvariga och kompetensutveckling inom kriskommunikation.

Målet med utbildningen är att ge goda kunskaper i hur en kommun och krishanteringssystemet fungerar.  deltagarna får också grundläggande kunskaper i våra grundbehov, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandsläckning och kriskommunikation. Detta för att klara uppgiften vid en kris, stor såväl som liten.

I Göteborg finns det cirka 90 personer som kan ställa upp med olika kompetenser. FRG har löpande en dialog med staden och stadsdelsförvaltningarna om vilka risker och hot som är sannolika och hur FRG kan stötta. Risk och sårbarhetsanalyser görs regelbundet och visar vilka områden som behöver fokuseras på.